Wybierz procesy biznesowe i zbuduj silnik operacyjny dla Twojej firmy

Skorzystaj z szablonów dostępnych w Sellions. Nasi eksperci bezpłatnie dopasują je do Twoich potrzeb. Nie widzisz procesów, jakich szukasz? Daj nam znać, a ułożymy je dla Ciebie. Możesz zrobić to też samodzielnie w naszym edytorze no-code.

Filter
Kategorie
Administracja
 1. Dyrektor generalny wskazuje obszar biznesowy, dla którego ma zostać wykonany audyt, zaznaczając jakie dokumenty i inne informacje powinny zostać dostarczone.
 2. Aplikacja Sellions wystawia Managerowi wskazanego obszaru zadanie na zgromadzenie wymaganych dokumentów i informacji.
 3. Jeżeli Manager wskazanego obszaru nie zrealizuje zadania w wyznaczonym terminie, aplikacja Sellions wysyła mu przypomnienie.
 4. Po tym jak Manager wskazanego obszaru zrealizuje zadanie, Dyrektor generalny dostaje informację o tym, że wymagane dokumenty i informacje są już dostępne do dalszej analizy.
0
 1. Pracownik Działu Zakupów rozpoczyna dodawanie kontrahenta do systemu i uzupełnia jego dane.
 2. W zależności od kategorii kontrahenta, aplikacja Sellions przypisuje do niego wysokość limitu kredytowego.
 3. Aplikacja Sellions kieruje zadanie do Kierownika Działu Zakupów na akceptację dodania nowego kontrahenta.
 4. Jeżeli kategoria kontrahenta została określona jako „Premium”, akceptacja dodania kontrahenta jest dodatkowo wymagana przez Dyrektora Generalnego.
 5. Po akceptacji nowego kontrahenta przez Kierownika Działu Zakupów, aplikacja Sellions zapisuje dane nowego kontrahenta w systemie oraz wysyła do kontrahenta powiadomienie z potwierdzeniem dodania do systemu.
 6. Od tego momentu Pracownik Działu Zakupów może przypisywać dokumenty i sprawy do danego kontrahenta.
0
 1. Pracownik, który zleca przygotowanie umowy, określa:
  • jakiego rodzaju jest to umowa:
   • Umowa z kontrahentem,
   • Umowa z pracownikiem,
   • Umowa dot. RODO,
   • Inna umowa,
  • czy są wymagane dodatkowe załączniki
   • jeśli tak, jakiego rodzaju są to załączniki, np. specyfikacja techniczna
 2. Aplikacja Sellions kieruje zadanie na przygotowanie umowy do właściwego Prawnika, w zależności od rodzaju umowy.
 3. Dodatkowo, aplikacja Sellions kieruje zadania do odpowiednich Działów merytorycznych w firmie, w zależności od tego jakie załączniki są wymagane przy danej umowie.
 4. Jeśli Prawnik lub Dział merytoryczny nie przygotują dokumentów w wymaganym terminie, aplikacja Sellions wysyła im przypomnienie z informacją na ten temat.
 5. Dokumenty, dodawane do umowy przez poszczególne osoby, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób w szczegółach zlecenia.
 6. Po zebraniu wszystkich dokumentów, które są wymagane w ramach przygotowania umowy, aplikacja Sellions wysyła powiadomienie do Pracownika z informacją, że dokumenty są już dla niego przygotowane.
 7. Po weryfikacji przygotowanych dokumentów przez Pracownika, aplikacja Sellions kieruje do jego Przełożonego zadanie na akceptację umowy.
 8. Po akceptacji umowy przez Przełożonego, Pracownik wysyła dokumenty drugiej stronie i zamyka zlecenie.
0
 1. Po zatrudnianiu nowego pracownika, Przełożony Nowego Pracownika wypełnia wniosek o wydanie samochodu służbowego Nowemu Pracownikowi, określając m.in. kategorię samochodu, jaki powinien otrzymać Nowy Pracownik.
 2. Wniosek jest kierowany do akceptacji przez Dyrektora ds. Floty Samochodowej.
 3. Jeśli wniosek zostaje zaakceptowany, Pracownik Działu Floty dostaje zadanie na przygotowanie samochodu dla Nowego Pracownika.
  • Jeśli wniosek nie zostanie zaakceptowany, Przełożony Nowego Pracownika dostaje informację o odrzuceniu wniosku, wraz z uzasadnieniem.
 4. Po przygotowaniu samochodu przez Pracownika Działu Floty, Przełożony Nowego Pracownika dostaje powiadomienie na ten temat, a Nowy Pracownik otrzymuje mailem instrukcje dotyczące odbioru samochodu.
 5. Jeśli Pracownik Działu Floty nie przygotuje samochodu w wymaganym czasie, powiadomienie z informacją na ten temat jest wysyłane do Dyrektora ds. Floty Samochodowej.
 6. Pod odbiorze samochodu, Pracownik Działu Floty zamyka zlecenie.
0
 1. Przełożony pracownika, który opuszcza firmę, wybiera z listy pracowników w aplikacji Sellions osobę, której dotyczy zdanie sprzętu.
 2. Aplikacja Sellions odczytuje z repozytorium sprzętu informację, jakie sprzęty powinien zdać pracownik.
 3. Aplikacja Sellions wysyła Pracownikowi powiadomienie z listą sprzętu do zdania oraz linkami do formularzy potwierdzających zdanie danego sprzętu przez pracownika.
 4. Jeśli Pracownik nie potwierdzi zdania sprzętu w określonym czasie, wysyłane jest do Przełożonego pracownika powiadomienie z informacją o opóźnieniu.
 5. Po potwierdzeniu przez Pracownika, że zdał on sprzęt, Zespół weryfikacyjny właściwy dla odpowiedniego rodzaju sprzętu dostaje powiadomienie o nowym sprzęcie do weryfikacji.
 6. Wskazany powyżej zespół wypełnia informację o stanie sprzętu, otrzymanego od klienta i wykonanych czynnościach serwisowych.
 7. Po weryfikacji całego sprzętu, jaki pracownik powinien dostarczyć, Przełożony pracownika dostaje informację, że cały sprzęt został zdany.
0
 1. Kierownik działu administracji zleca inwentaryzację danego typu: sprzęt IT, telefony, meble biurowe, itd.. Rozpoczyna proces inwentaryzacji. 
 2. System przesyła link do formularza inwentaryzacji pracownikowi działu administracji.
 3. W przypadku nie podjęcia zlecenia w określonym czasie system wysyła powiadomienie do Kierownika działu.
 4. Po rozpoczęciu przez pracownika administracji inwentaryzacji system pobiera aktualny stan z bazy dane. Pracownik administracji odznacza / usuwa / dodaje elementy inwentaryzowane. Odwzorowując w aplikacji stan rzeczywisty.
 5. System porównuje różnice i zapisuje wynik i generuje raport końcowy i różnicowy, który wysyła do kierownika działu administracji.
 6. Po wysłaniu zamyka zgłoszenie inwentaryzacji.
0
 1. Zakupowiec wprowadza do sytemu kontrahenta, z którym ma zostać podpisana umowa o współpracy (podaje niezbędne do weryfikacji dane jak: nazwa firmy, adres, NIP, REGON, KRD w zależności od rodzaju kontrahenta) oraz danymi o rodzaju planowanej współpracy, tj.: kwoty, rodzaje towarów, usług.
 2. System Sellions weryfikuje czy danych kontrahent widnieje w bazie kontrahentów.
 3. W przypadku istnienia w bazie, system wyświetla ekran z danymi, z informacją daty poprzedniej weryfikacji kontrahenta i możliwością ręcznego uruchomienia powtórnej weryfikacji.
 4. W przypadku nowego kontrahenta system ustawia na kontrahencie status „wymagana weryfikacja” i zleca zadanie weryfikacji do Działu Księgowego.
 5. Dział księgowy oznacza w systemie, które załączniku musi dostarczyć kontrahent.
 6. System wysyła maila z linkiem do formularza do Kontrahenta z prośbą o załączenie wymaganych dokumentów w celu przeprowadzenia sprawnej weryfikacji przez rozpoczęciem współpracy.
 7. Po otrzymaniu plików od Kontrahenta zostaje wysłane powiadomienie do Działu księgowego o oczekujących plikach do weryfikacji.
 8. Dział księgowy podejmuje zadanie, system aktualizuje status „weryfikacja w trakcie”, pracownik działu uzupełnia niezbędne dane potrzebne do uznania weryfikacji za przeprowadzoną jak np.: widnienie na białe liście, brak wpisu w KRD. W zależności od weryfikacji i kryteriów przyjętych w przedsiębiorstwie dla danych kwot, towarów, usług, oznacza odpowiedni wynik weryfikacji oraz ustawia osiągnięty progów weryfikacji określonych jako dopuszczalnych sumarycznych kwot transakcji kwartalnych/rocznych.
 9. W przypadku weryfikacji pozytywnej system ustawia ważność weryfikacji na okres 2 lat (po upływie 2 lat system generuje powiadomienie do opiekuna klienta o konieczności ponownej weryfikacji oraz uzyskaniu od kontrahenta niezbędnych do tego dokumentów).
 10. W przypadku weryfikacji negatywnej system wysyła powiadomienie do opiekuna klienta z informacją jaki próg współpracy jest akceptowalny dla tego kontrahenta.
0
 1. Pracownik, którego zadaniem jest doprowadzenie do tego, aby analiza umowy została zrealizowana, określa:
  • jakiego rodzaju jest to umowa:
   • Umowa z kontrahentem,
   • Umowa z pracownikiem,
   • Umowa dot. RODO,
   • Inna umowa,
  • czy zawiera dodatkowe załączniki
   • jeśli tak, jakiego rodzaju są to załączniki, np. specyfikacja techniczna
 2. Aplikacja Sellions kieruje zadanie do właściwego Prawnika, w zależności od rodzaju umowy.
 3. Dodatkowo, aplikacja Sellions kieruje zadania do odpowiednich Działów merytorycznych w firmie, w zależności od tego jakie załączniki są ujęte w umowie.
 4. Jeśli Prawnik lub Dział merytoryczny nie przeanalizują dokumentów w wymaganym terminie, aplikacja Sellions wysyła im przypomnienie z informacją na ten temat.
 5. Przeanalizowane dokumenty, dodawane do umowy przez poszczególne osoby, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób w szczegółach zlecenia.
 6. Po zebraniu wszystkich dokumentów, które są do przeanalizowania w ramach umowy, aplikacja Sellions wysyła powiadomienie do Pracownika z informacją, że dokumenty są już dla niego przygotowane.
 7. Po weryfikacji przygotowanych dokumentów przez Pracownika, aplikacja Sellions kieruje do jego Przełożonego zadanie na akceptację umowy.
 8. Po akceptacji umowy przez Przełożonego, aplikacja Sellions wysyła dokumenty drugiej stronie i zamyka zlecenie.
CRM
0
 1. Przedstawiciel handlowy wypełnia w aplikacji Sellions formularz rozpoczynający dodawanie klienta.
 2. Jeżeli nowy klient należy do kategorii specjalnej (np. jest to sklep sieciowy), aplikacja Sellions wystawia Managerowi, odpowiedzialnemu za dany obszar (np. za współpracę z daną siecią sklepów) zadanie na akceptację dodania nowego sklepu do bazy.
 3. Jeżeli Manager nie zweryfikuje wniosku w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła mu przypomnienie z informacją na ten temat.
 4. Po zaakceptowaniu wniosku przez Managera, nowy klient jest dodawany do bazy.
0
 1. Przedstawiciel handlowy wypełnia formularz rozpoczynający dodawanie kontaktu. Wskazuje w nim m.in. klienta, do którego ten kontakt powinien zostać przypisany,
 2. Aplikacja Sellions sprawdza, czy dla danego klienta wymagana jest akceptacja dodatkowych osób, aby dodać kontakt.
 3. Jeśli nie, aplikacja Sellions dodaje kontakt do klienta i zapisuje informacje w bazie danych.
 4. Jeśli tak, aplikacja Sellions wystawia osobom, wskazanym na ścieżce decyzyjnej, zadania na akceptację wniosku.
 5. Jeżeli wskazane osoby nie zweryfikują wniosku w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła im przypomnienia.
 6. Po tym jak wskazane osoby zaakceptują wniosek, Przedstawiciel handlowy dostaje powiadomienie o dodaniu kontaktu do bazy.
0
 1. Pracownik Działu Marketingu wybiera grupę docelową, dla której ma zostać zrealizowana kampania mailowa.
 2. Dla każdej osoby ze wskazanej grupy docelowej, aplikacja Sellions wysyła wiadomość mailową, np. z podlinkowaną informacją o nowej promocji.
 3. Jeżeli Klient nie kliknie w link, aplikacja Sellions wysyła mu przypomnienie mailowe po 2, a kolejne po 4 dniach.
 4. Jeżeli Klient w dalszym ciągu nie zainteresował się ofertą, aplikacja Sellions przekazuje do Zespołu Obsługi Klienta zadanie na kontakt telefoniczny z danym klientem w celu omówienia oferty.
0
 1. W czasie rozmowy telefonicznej z klientem, Pracownik rozpoczyna pozyskanie zgody marketingowej, zwracając się do klienta z pytaniem, jakim kanałem przesłać link do formularza zgody marketingowej.
 2. Pracownik wybiera w aplikacji Sellions kanał, w jakim zgoda ma zostać pozyskana, zgodnie z prośbą klienta.
 3. Aplikacja Sellions uruchamia proces pozyskiwania zgody dla danego klienta i wysyła link do formularza zgody mailem lub SMSem, w zależności od wyboru klienta.
 4. W dalszym ciągu mając klienta na linii, Pracownik instruuje klienta co zrobić, aby potwierdzić zgodę. 
 5. Jeśli z jakiegoś powodu klient będzie musiał się rozłączyć i zgoda nie zostanie pozyskana w czasie rozmowy telefonicznej, aplikacja Sellions wysyła do klienta cykliczne przypomnienia drogą mailową lub SMS o oczekującej zgodzie marketingowej.
 6. Po uzyskaniu zgody, aplikacja Sellions zapisuje informacje o uzyskanej zgodzie, razem z danymi klienta, datą pozyskania i treścią zgody.
0
 1. Aplikacja Sellions wysyła do Klienta wiadomość mailową, zwracając się z prośbą o wybór kanału kontaktu.
 2. Wiadomość mail zawiera link do formularza, w którym Klient może wybrać preferowany kanał kontaktu.
 3. Jeżeli Klient nie dokona wyboru w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła do Klienta cykl przypomnień mailowych.
 4. Po tym, jak Klient wybierze preferowany kanał kontaktu w formularzu, aplikacja Sellions zapisuje tę informację w bazie danych i zarządza dalszym kontaktem z Klientem we wskazanym przez niego kanale.
0
 1. Aplikacja Sellions rozpoczyna badanie satysfakcji klienta, wysyłając do Klienta wiadomość mailową z linkiem do formularza badania.
 2. Jeżeli Klient nie wypełni formularza w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła do Klienta cykl przypomnień mailowych.
 3. Po tym jak Klient wypełni formularz, aplikacja Sellions wysyła mu mailowe podziękowanie za podzielenie się informacją zwrotną.
Finanse
0
 1. Pracownik wypełnia wniosek kosztowy, dodając informację o pozycji budżetowej, której dotyczy faktura kosztowa od pracownika oraz wgrywając załącznik ze skanem dokumentu, potwierdzającego koszt (np. faktura).
 2. Aplikacja Sellions sprawdza, czy dla danej pozycji budżetowej wymagana jest akceptacja Przełożonego.
 3. Jeżeli tak, wniosek jest wysyłany do akceptacji przez Przełożonego.
 4. Jeżeli Przełożony zaakceptuje wniosek, aplikacja Sellions:
  • Aktualizuje pozycje budżetowe,
  • Wysyła do Pracownika powiadomienie z informacją akceptacji,
  • Przekazuje informację do Działu Księgowego o zwrocie do wykonania na konto Pracownika,
  • Zamyka zlecenie.
 5. Jeżeli Przełożony nie zaakceptuje wniosku, aplikacja Sellions przesyła Pracownikowi powiadomienie na ten temat.
0
 1. Dostawca wysyła fakturę mailowo na ogólna skrzynkę do faktur.
 2. Nowa faktura od dostawcy jest dodawana w aplikacji Sellions. Pobiera ona fakturę z maila i szuka w jej treści nr zamówienia przy użyciu OCR.
  • Jeśli OCR wykrył nr zamówienia na fakturze
   • Aplikacja Sellions przypisuje fakturę do odpowiedniego zamówienia
  • Jeśli OCR nie wykrył nr zamówienia na fakturze
   • Aplikacja Sellions wysyła do Dostawcy mailową informację, że faktura nie została zaakceptowana przez brak numeru zamówienia
  • Jeśli na fakturze jest nr zamówienia, które zostało już zrealizowane
   • Aplikacja Sellions wysyła do Dostawcy mailową informację, że faktura nie została zaakceptowana przez błędny nr zamówienia
 3. Aplikacja Sellions wystawia Pracownikowi, który wystawił zamówienie, zadanie na weryfikację faktury.
 4. Jeśli Pracownik nie zweryfikuje zamówienia w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła mu przypomnienie na ten temat.
 5. Po akceptacji faktury przez Pracownika, aplikacja Sellions:
  • wysyła do Dostawcy informację o akceptacji faktury
  • wysyła do Działu Księgowego zadanie na zlecenie przelewu
 6. Jeśli Pracownik odrzuci fakturę, aplikacja Sellions wysyła do Dostawcy mailową informację, że faktura nie została zaakceptowana i w celu wyjaśnienia sytuacji proszony jest on o kontakt z Pracownikiem.
0
 1. Pracownik składa wniosek inwestycyjny, wskazując co jest przedmiotem inwestycji, jakie są spodziewane korzyści, koszty oraz której pozycji budżetowej dotyczy inwestycja.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje wniosek do osób, których decyzja jest wymagana do uruchomienia inwestycji: Dyrektora Finansowego, Dyrektora Technicznego oraz Członka Zarządu.
 3. Jeśli inwestycja jest powyżej określonego progu finansowego, aplikacja Sellions kieruje wniosek również do drugiego Członka Zarządu.
 4. Jeśli wskazane powyżej osoby nie zweryfikują wniosku w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła im przypomnienie na ten temat.
 5. Każda z osób zaangażowana w procesowanie wniosku ma podgląd do statusu i uwag do wniosku od pozostałych osób.
 6. Po weryfikacji wniosku przez wszystkie osoby, aplikacja Sellions wysyła do Pracownika informację zwrotną.
 7. Jeśli wniosek został zaakceptowany, aplikacja Sellions aktualizuje pozycje budżetowe i zamyka zlecenie.
0
 1. Pracownik wysyła wniosek o zwiększenie budżetu, wskazując której pozycji budżetowej dotyczy wniosek i o jaką kwotę powinien on zostać zwiększony.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje wniosek do Managera, odpowiedzialnego za daną pozycję budżetową.
 3. Jeśli Manager nie zweryfikuje wniosku w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła mu przypomnienie na ten temat.
 4. Po weryfikacji wniosku przez Managera aplikacja Sellions wysyła do Pracownika informację zwrotną.
 5. Jeśli wniosek został zaakceptowany, aplikacja Sellions aktualizuje pozycje budżetowe i zamyka zlecenie.
0
 1. Pracownik działu biznesowego wnioskuje o wystawienie zamówienia, wskazując której pozycji budżetowej ono dotyczy, którego kontrahenta, co jest przedmiotem zamówienia i na jaką kwotę powinno ono zostać wystawione.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje wniosek do akceptacji przez Dział Zakupów.
 3. Jeśli Dział Zakupów nie zweryfikuje wniosku w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła powiadomienie z informacją na ten temat do Kierownika Działu Zakupów.
 4. Po akceptacji wniosku przez Dział Zakupów, aplikacja Sellions generuje nowe zamówienie w systemie.
 5. Aplikacja Sellions przekazuje Pracownikowi, który wnioskował o wystawienie zamówienia, potwierdzenie wygenerowania zamówienia, wraz z z numerem zamówienia.
 6. Aplikacja Sellions wysyła Kontrahentowi mailowe potwierdzenie wygenerowania zamówienia, wraz z jego numerem.
 7. Aplikacja Sellions aktualizuje informacje budżetowe dla pozycji, której dotyczy dane zamówienie i zamyka zlecenie.
0
 1. Klient lub Pracownik Obsługi Klienta składa wniosek o zwiększenie limitu kredytowego Klientowi, podając stosowne uzasadnienie.
 2. Wniosek jest kierowany do decyzji Działu Finansowego.
 3. Jeśli Dział Finansowy nie zweryfikuje wniosku w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła powiadomienie z informacją na ten temat do Kierownika Działu Finansowego.
 4. Po zweryfikowaniu wniosku przez Dział Finansowy, aplikacja Sellions wysyła do Klienta mailem informację o przyznaniu lub odrzucenie jego wniosku o zwiększenie limitu kredytowego, wraz z uzasadnieniem. Analogiczna informacja jest również wysyłana do Pracownika Obsługi Klienta, który opiekuje się Klientem.
 5. Aplikacja Sellions zapisuje nową wysokość limitu kredytowego w bazie danych ze szczegółami Klienta.
0
 1. Pracownik rozpoczyna dodawanie wydatku poza budżetem, składając wniosek, razem z uzasadnieniem.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje wniosek do Działu Finansowego.
 3. Jeśli Dział Finansowy nie zweryfikuje wniosku w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła przypomnienie na ten temat do Kierownika Działu Finansowego.
 4. Po weryfikacji wniosku przez Dział Finansowy aplikacja Sellions wysyła do Pracownika informację zwrotną.
 5. Jeśli wniosek został zaakceptowany, aplikacja Sellions aktualizuje pozycje budżetowe i zamyka zlecenie.
HR
0
 1. Aplikacja Sellions wysyła powiadomienie mailowe do Managera HR z informacją o tym że zbliża się ocena okresowa Pracownika.
 2. Manager HR weryfikuje z Przełożonym Pracownika, czy rozmowa okresowa powinna się odbyć w najbliższym czasie.
  1. Jeżeli tak
   1. Manager HR ustala termin rozmowy okresowej w porozumieniu z Przełożonym Pracownika oraz z Pracownikiem.
   2. Manager HR zapisuje w aplikacji Sellions termin rozmowy okresowej, wskazując którego pracownika rozmowa dotyczy oraz jakie inne osoby również powinny wziąć udział w spotkaniu.
  2. Jeżeli nie
   1. Manager HR ustawia przypomnienie na temat rozmowy okresowej w przyszłości.
 3. Aplikacja Sellions wysyła do Pracownika formularz z pytaniami do uzupełnienia przed spotkaniem.
 4. Jeżeli formularz nie zostanie wypełniony na 3 dni przed spotkaniem aplikacja Sellions wysyła do Pracownika serię przypomnień mailowych oraz SMS.
 5. Po wypełnieniu formularza przez Pracownika, aplikacja Sellions przekazuje go do pozostałych osób, jakie będą brały udział w spotkaniu.
 6. Przełożony Pracownika oraz Manager HR otrzymują przed spotkaniem formularze oceny okresowej do wypełnienia w trakcie spotkania z Pracownikiem.
 7. Wypełnione formularze są zapisywane w aplikacji Sellions w historii rozmów okresowych Pracownika, do której mają dostęp wybrane osoby.
 8. Jeden z formularzy dotyczy celów, jakie są stawiane Pracownikowi w krótkim oraz długim okresie.
 9. Po wypełnienie tego formularza przez Przełożonego Pracownika informacja na ten temat jest wysyłana do Pracownika mailem w ramach podsumowania spotkania.
 10. Aplikacja Sellions ustawia przypomnienie dla Managera HR na termin kolejnej rozmowy okresowej z Pracownikiem.
 1. Po zatrudnieniu nowego Pracownika, pracownik Działu HR, składa w aplikacji Sellions wniosek o onboarding pracownika.
 2. Aplikacja Sellions wysyła Pracownikowi maila witającego go w firmie oraz przybliżającego przebieg procesu onboardingu.
 3. Aplikacja Sellions wystawia Przełożonemu nowego Pracownika zadanie na odbycie z nim rozmowy wprowadzającej.
 4. Aplikacja Sellions wystawia zadania kolejnym osobom, zaangażowanym w proces onboardingu:
  • osobie odpowiedzialnej za security – szkolenie z bezpieczeństwa,
  • osobie odpowiedzialnej za BHP – szkolenie z BHP,
  • szefowi firmy – podsumowanie onboardingu i finalne powitanie nowej osoby.
 5. Jeżeli któreś z powyższych zadań nie zostanie zrealizowane w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła właściwej osobie przypomnienie.
 6. Po ukończeniu wszystkich zadań, aplikacja wysyła Pracownikowi mailowe podsumowanie onboardingu, razem z najważniejszymi informacjami.
0
 1. Pracownik tworzy swój plan urlopowy, wskazując planowane terminy nieobecności w ciągu roku.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje formularz do akceptacji Przełożonemu danego Pracownika.
 3. Jeśli Przełożony nie zweryfikuje wniosku w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła mu przypomnienie na ten temat.
 4. Po weryfikacji wniosku przez Przełożonego aplikacja Sellions wysyła do Pracownika informację zwrotną.
 5. Jeśli wniosek został zaakceptowany, aplikacja Sellions aktualizuje tabelę z urlopami i liczbą dni, pozostałych do wykorzystania przez Pracownika do końca roku.
 6. Aplikacja Sellions zamyka zlecenie.
0
 1. Rekruter dodaje w aplikacji Sellions podstawowe informacje na temat Kandydata, dla którego powinien rozpocząć się preonboarding, ponieważ zdecydował się przyjąć ofertę pracy:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Numer telefonu,
  3. Adres mailowy.
 2. Na adres mailowy Kandydata wysyłana jest lista kontrolna z dokumentami do przekazania i innymi zadaniami do zrobienia przez Kandydata, aby mógł on podjąć pracę.
 3. Każda pozycja na liście jest linkiem do formularza, umożliwiającego podanie odpowiednich danych (np. danych osobowych), wgranie dokumentów (np. skan umowy) lub potwierdzenia, że określona czynność została wykonana (np. umowa została wysłana tradycyjną pocztą).
 4. Wszystkie osoby zaangażowane w preonboarding mają na bieżąco dostęp do informacji przekazanych przez Kandydata.
 5. Jeżeli Kandydat spóźnia się z przekazaniem określonych dokumentów lub informacji, aplikacji Sellions automatycznie wysyła przypomnienia do niego, a jeżeli są one nieskuteczne, również do osób po stronie HR.
 6. Po uzupełnieniu wszystkich danych przez Kandydata, Zespół HR otrzymuje powiadomienie o zakończeniu preonboardingu i może pobrać dane i dokumenty uzupełnione przez Kandydata.
0
 1. Pracownik wypełnia formularz „realizacja urlopu”, wybierając jeden z zaplanowanych wcześniej urlopów, lub wskazując, że jest to urlop, który nie został wcześniej zaplanowany.
  • Jeżeli urlop nie został wcześniej zaplanowany, aplikacja Sellions wyświetla Pracownikowi formularz z podaniem planowanego terminu nieobecności.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje formularz do akceptacji Przełożonemu danego Pracownika.
 3. Jeśli Przełożony nie zweryfikuje wniosku w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła mu przypomnienie na ten temat.
 4. Po weryfikacji wniosku przez Przełożonego aplikacja Sellions wysyła do Pracownika informację zwrotną.
 5. Jeśli wniosek został zaakceptowany, aplikacja Sellions aktualizuje tabelę z urlopami i liczbą dni, pozostałych do wykorzystania przez Pracownika do końca roku.
 6. Aplikacja Sellions zamyka zlecenie.
0
 1. Rejestracja czasu pracy rozpoczyna się po tym, jak Pracownik wypełni w aplikacji Sellions informację o rozpoczęciu pracy.
 2. Jeżeli Pracownik nie odnotuje rozpoczęcia pracy do godziny 10:00, powiadomienie na ten temat jest wysyłane do jego Przełożonego.
 3. Na koniec dnia pracy Pracownik wypełnia w aplikacji Sellions informację o zakończeniu pracy.
 4. Aplikacja Sellions zapisuje w bazie danych informację o czasie przepracowanym danego dnia przez Pracownika.
0
 1. Pracownik wypełnia wniosek szkoleniowy w aplikacji Sellions, wskazując rodzaj interesującego go szkolenia.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje formularz do akceptacji Przełożonemu danego Pracownika.
 3. Jeśli Przełożony nie zweryfikuje wniosku w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła mu przypomnienie na ten temat.
 4. Po weryfikacji wniosku przez Przełożonego aplikacja Sellions wysyła wniosek do Działu HR.
 5. Jeżeli do Działu HR spłynie przynajmniej 10 wniosków na szkolenie określonego rodzaju, aplikacja Sellions wysyła powiadomienie na ten temat do Kierownika Działu HR.
 6. Kierownik Działu HR planuje szkolenie oraz uzupełnia w aplikacji Sellions informację na temat planowanej daty szkolenia.
 7. Aplikacja Sellions przekazuje informację do Pracownika oraz zamyka zlecenie.
0
 1. Kierownik działu produkcyjnego/projektowego zgłasza przez formularz potrzebę nowego pracownika. Podaje w nim czy jest to potrzeba przyszłoroczna, czy obecnego roku. Podaje czy posiada budżet w swoim dziale, czy budżet jest związany z zakontraktowanymi pracami, które uwzględniają pokrycie naboru, czy wnioskuje o pokrycie z budżetu firmy wraz z uzasadnieniem potrzeby.
 2. Dział HR otrzymuje zlecenie o wydanie rekomendacji, kandydatów z posiadanej bazy CV lub potrzeby otwarcia nowego procesu rekrutacji wraz z obecnymi kosztami rynkowymi. Rekomendacja jest dołączana do formularza zgłoszeniowego.
 3. Po wydaniu rekomendacji Kierownik zgłaszający otrzymuje powiadomienie.
 4. W przypadku niezatwierdzenia rekomendacji przez Kierownika zgłaszającego, ma możliwość wskazania własnego kandydata, jeżeli takiego nie posiada zobowiązany jest do uzasadnienia powodów niezatwierdzenia rekomendacji. W przypadku braku zatwierdzenia i braku zgłoszenia własnego kandydata po określonym czasie zlecenie zostaje zamknięte jako niepodjęte z stanem 'brak akceptacji zgłaszającego’
 5. W przypadku zatwierdzenie rekomendacji przez Kierownika zgłaszającego lub wskazania przez niego własnego kandydata zostaje utworzone zlecenie do Szefa/Prezesa firmy o zgodę lub odmowę na realizację.
 6. W przypadku zgody Dział HR otrzymuje akceptację na rozpoczęcie działań rekrutacyjnych i rozpoczyna proces rekrutacji. System zapisuje te dane przy formularzu zgłoszenia i zamyka je załączając odnośnik do procesu zlecenia rekrutacji.
 7. W przypadku odmowy Kierownik zgłaszający otrzymuje mailowe powiadomienie, zgłoszenie zostaje zamknięte.
0
 1. Otrzymanie wypowiedzenia jednostronnego lub decyzja o rozwiązaniu Umowy.
 2. Pracownik otrzymuje zlecenie zakończenia współpracy z danym pracownikiem. Dział HR weryfikuje umowę i okres wypowiedzenia oraz czy rozwiązanie jest za porozumieniem stron.
 3. System zakłada zlecenie do pracowników administracji w celu przyjęcia sprzętu przez danego pracownika z informacjami o urządzenia, które obecnie przypisane.
 4. System zakłada zlecenie do pracowników bezpieczeństwa IT w celu odebrania dostępów i zabezpieczenia danych.
 5. System zakłada zlecenie do pracowników bezpieczeństwa informacji w przypadku chęci bycia zapomnianym.
 6. System zakłada zlecenie do pracowników floty w celu odbioru auta służbowego.
 7. Pracownik otrzymuje mail z instrukcją i linkiem do formularza karty obiegowej (lub załącznikiem dokumentu karty obiegowej) oraz terminami realizacji wszystkich tych prac wraz z informacjami o ew. urlopie.
 8. W przypadku rozliczenia się z danym działem pracownik odznacza na formularzu tę akcję, zaś pracownik danego działu po swojej stronie w zleceniu potwierdza ten stan. Obie informacja są zapisywane przy formularzu karty obiegowej.
 9. W momencie otrzymania przez pracownika HR powiadomienia o zakończeniu procesowania karty obiegowej (lub otrzymaniu podpisanej karty obiegowej Dział HR odznacza zakończenie). Pracownik HR weryfikuje kompletność formularza karty obiegowej drukuje i podpisuje dokument, następnie załącza skan przy formularzu i zamyka zgłoszenie.
0
 1. Pracownik wskazuje w aplikacji Sellions osobę, której chciałby udzielić feedback pracowniczy i wypełnia stosowny formularz.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje feedback do osoby, na temat której feedback został przekazany oraz do jej Przełożonego.
 3. Jeśli będzie to piąty pozytywny feedback na temat danej osoby, aplikacja Sellions wysyła stosowne powiadomienie do jej Przełożonego.
 4. Aplikacja Sellions zapisuje szczegóły feedbacku w bazie danych praz zamyka zlecenie.
Logistyka
0
 1. Kierowca oznacza w aplikacji Sellions przyjęcie gotówki od Klienta, wskazując ilość gotówki, jaką przyjął przy realizacji dostawy.
 2. Aplikacja Sellions wysyła do Klienta wiadomość SMS z potwierdzeniem przekazania gotówki oraz kodem potwierdzenia, który jest potrzebny Kierowcy, aby zamknąć zlecenie przyjęcia gotówki.
 3. Po potwierdzeniu aplikacja Sellions zapisuje w bazie danych informację na ten temat i zamyka zlecenie.
0
 1. Po zjechaniu do bazy, Kierowca udaje się do Kierownika na rozliczenie gotówki, otrzymanej przy realizacji dostaw.
 2. Kierownik widzi na swoim koncie w aplikacji Sellions ilość gotówki, z jakiej danego dnia powinien rozliczyć się Kierowca.
 3. Jeśli ilość otrzymanych od Kierowcy pieniędzy zgadza się, Kierownik przyjmuje gotówkę i zamyka rozliczenie danego dnia dla Kierowcy.
0
 1. Pracownik Działu Logistyki tworzy zlecenie dostawy, wskazując:
  • klienta, do którego ma zostać zrealizowana dostawa,
  • zamówienie, które ma zostać dostarczone,
  • termin dostawy.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje zlecenie dostawy do Kierowcy oraz do Pracownika Magazynu, którego zadaniem jest przygotowanie zamówienia do dostawy.
 3. W terminie dostawy Kierowca zjawia się na magazynie i potwierdza odbiór towaru, przygotowanego przez Pracownika Magazynu.
 4. Po dostawie Kierowca potwierdza odebranie towaru przez klienta, a aplikacja Sellions zamyka zlecenie.
0
 1. Po rozładowaniu towaru u Klienta, Kierowca wypełnia w aplikacji Sellions potwierdzenie dostawy i oznacza zlecenie jako dostarczone.
 2. Kierowca zwraca się do Klienta z pytaniem o to, czy chce potwierdzić dostawę za pomocą kodu SMS, czy podpisanego ręcznie formularza WZ.
 3. Jeżeli Klient zdecydował się na kod SMS, aplikacja Sellions wysyła na wskazany numer telefonu Klienta kod dostawy. Po jego wprowadzeniu przez Kierowcę, aplikacja Sellions zamyka zlecenie.
 4. Jeżeli Klient zdecydował się na papierowy formularz WZ, kierowca wykonuje zdjęcie podpisanego formularza, po czym aplikacja Sellions zamyka zlecenie.
Magazyn
0
 1. Manager wystawia Pracownikowi zlecenie na inwentaryzację. Określa przy tym, czy jest to inwentaryzacja punktu sprzedaży, czy inwentaryzacja magazynu. Podaje również wymagany termin realizacji.
 2. Pracownik dostaje w aplikacji Sellions zadanie na inwentaryzację.
 3. Pracownik przeprowadza inwentaryzację, zapisując w aplikacji Sellions ilości poszczególnych towarów.
 4. Po zakończonej inwentaryzacji, aplikacja Sellions przesyła Managerowi zestawienie towarów.
 5. Jeśli Pracownik nie wykona inwentaryzacji w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła mu powiadomienie z przypomnieniem.
0
 1. Magazynier rozpoczyna przyjęcie towaru i weryfikuje, czy dokumentacja towaru zgadza się z parametrami towaru przyjmowanego na magazyn.
 2. Magazynier weryfikuje, czy towar, jaki ma zostać przyjęty na magazyn nie jest uszkodzony.
 3. Magazynier podejmuje decyzję o przyjęciu towaru na magazyn.
 4. W wypadku decyzji pozytywnej, Magazynier:
  • zapisuje w aplikacji Sellions zdjęcia dokumentów towaru,
  • etykietuje towar,
  • umieszcza towar w odpowiednim miejscu w magazynie
  • zapisuje informację na ten temat w aplikacji Sellions.
 5. W wypadku decyzji negatywnej, aplikacja Sellions wywyła powiadomienie do Managera Magazynu z informacją o nieprzyjęciu towaru na maagzyn.

0
 1. Magazynier rozpoczyna wydanie towaru. Na początku weryfikuje dostępność towaru w magazynie
  • Jeżeli towar okazuje się niedostępny, aplikacja Sellions wysyła do Kierownika Magazynu powiadomienie z informacją o niezgodnych stanach magazynowych.
 2. Magazynier szykuje dokumenty niezbędne do wydania towaru klientowi.
 3. Magazynier weryfikuje stan techniczny produktu do wydania.
 4. Magazynier wydaje towar.
 5. Magazynier aktualizuje stan magazynowy w aplikacji Sellions.
Obsługa klienta
0
 1. Obsługa reklamacji zaczyna się, kiedy Klient przesyła do firmy towar z żądaniem reklamacji, wypełnionym na standardowym druku reklamacji. Formularz zawiera następujące informacje:
  • imię i nazwisko
  • nr telefonu
  • nr konta do zwrotu środków
  • powód reklamacji
 2. Pracownik Działu Reklamacji dodaje w systemie nowe zlecenie reklamacji, podając informacje od Klienta oraz określając dodatkowo:
  • rodzaj towaru
  • rodzaj usterki
 3. Na podstawie rodzaju towaru i rodzaju usterki zlecenie jest kierowane do właściwego Zespołu serwisowego.
 4. Po weryfikacji zgłoszenia Pracownik Zespołu Serwisowego wypełnia formularz rozpatrzenia reklamacji.
 5. Jeśli Pracownik Zespołu Serwisowego nie zweryfikuje reklamacji w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła mu przypomnienie na ten temat.
 6. Jeśli reklamacja została uznana:
  • aplikacja Sellions wysyła zlecenie do Działu Księgowego na przelew środków Klientowi
 7. Jeśli reklamacja nie została uznana
  • Aplikacja Sellions zapisuje w bazie informację o powodach odmowy.
 8. Aplikacja Sellions wysyła do Klienta maila z informacją zwrotną na temat złożonej reklamacji.
0
 1. Klient kontaktuje się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta, aby złożyć zamówienie.
 2. Obsługa zamówień zaczyna się gdy Pracownik Działu Obsługi Klienta rejestruje zamówienie w systemie.
 3. Aplikacja Sellions wysyła Klientowi mailem potwierdzenie zarejestrowania nowego zamówienia.
 4. Aplikacja Sellions przekazuje zamówienie do realizacji przez Dział Realizacji Zamówień
 5. Aplikacja Sellions wysyła Klientowi mailowe powiadomienia po każdorazowej zmianie statusu.
 6. Po zmianie statusu na „Wysłane” przez Pracownika Działu Realizacji Zamówień, aplikacja Sellions zamyka zlecenie.
0
 1. Obsługa zgłoszeń klientów rozpoczyna się gdy Klient wypełnia na stronie internetowej formularz zgłoszenia.
 2. Pracownik Działu Obsługi Klienta weryfikuje zgłoszenie i określa jego kategorię.
 3. W zależności od wybranej kategorii, aplikacja Sellions kieruje zgłoszenie do odpowiedniego Pracownika w firmie.
 4. Jeżeli wskazany Pracownik nie ustosunkuje się do zgłoszenia w wymaganym terminie, aplikacja Sellions wysyła mu przypomnienie na ten temat.
 5. Po ukończeniu realizacji zgłoszenia przez Pracownika, aplikacja Sellions przesyła Klientowi informację zwrotną ze statusem jego zgłoszenia.
0
 1. System raz dziennie pobiera listę oczekujących należności i sprawdza statusy tych należności i daty ostatniej aktualizacji statusu
 2. W przypadku, gdy termin płatności minął i status jest innych niż „opłacona” i inny niż „WM” (windykacja miękka) system wysyła powiadomienie do opiekuna klienta i do działu księgowego z informacją braku opłacenia faktury o danym numerze. Jednocześnie wysyła maila do klienta z prośbą o dokonaniu zaległej płatności.
 3. System zapisuje informacje o wysłaniu pierwszego przypomnienia klientowi i ustawia status na „WM”. 
 4. Po tygodniu od ustawienia statusu „WM” system ponownie weryfikuje należność. W przypadku widnienia nadal statusu „WM” zostaje wysłany mail do opiekuna klienta i do działu księgowego w celu podjęcia decyzji o uruchomieniu windykacji twardej lub innych kroków lub zmiany statusu na właściwy (np. wpłynęła już płatność).
0
 1. Po podpisaniu umowy z nowym Klientem, Opiekun Klienta uruchamia onboarding Klienta w aplikacji Sellions.
 2. Aplikacja Sellions wysyła Klientowi wiadomość e-mail z powitaniem danej osoby lub firmy w gronie Klientów. Wiadomość zawiera również listę kluczowych osób kontaktowych dla Klienta.
 3. Aplikacja Sellions wystawia zadania do:
  • Działu Obsługi Klienta – założenie klienta w systemie obsługowym,
  • Działu Zakupów – założenie klienta w systemie zakupowym,
  • Działu Finansowego – założenie klienta w systemie księgowym
 4. Jeżeli Pracownicy któregoś z działów nie zrealizują przypisanego im zadania w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła im powiadomienie na ten temat.
 5. Każda z osób zaangażowanych w proces onboardingu widzi na bieżąco, które kroki zostały już zrealizowane.
 6. Po ukończeniu onboardingu, aplikacja Sellions wysyła do Opiekuna Klienta powiadomienie na ten temat.
Retail
0
 1. Manager wystawia Pracownikowi zlecenie na inwentaryzację. Określa przy tym, czy jest to inwentaryzacja punktu sprzedaży, czy inwentaryzacja magazynu. Podaje również wymagany termin realizacji.
 2. Pracownik dostaje w aplikacji Sellions zadanie na inwentaryzację.
 3. Pracownik przeprowadza inwentaryzację, zapisując w aplikacji Sellions ilości poszczególnych towarów.
 4. Po zakończonej inwentaryzacji, aplikacja Sellions przesyła Managerowi zestawienie towarów.
 5. Jeśli Pracownik nie wykona inwentaryzacji w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła mu powiadomienie z przypomnieniem.
0
 1. Manager sklepu dodaje zadanie ad-hoc dla obsługi sklepu, wskazując:
  1. Jaki Pracownik lub Grupa osób powinna zrealizować to zadanie
  2. Co powinno zostać zrobione
  3. Do kiedy
 2. Wskazani w zadaniu Pracownicy otrzymują powiadomienie o nowym zadaniu do zrobienia.
 3. Po zrealizowaniu zadania Manager sklepu dostaje powiadomienie o tym, że zadanie zostało ukończone.
 4. Jeżeli zadanie nie jest zrealizowane na krótko przed wymaganym terminem realizacji, Pracownik otrzymuje przypomnienie o czekającym na niego zadaniu
  • Skierowanie zadania do wybranego rpacownikalub grupy – osoba dodoająca zadanie wybiera do kogo zadanie jest skierowane (osoba lub grupa) i co ten ktoś ma zrobić (opis)
0
 1. Opiekun danego punktu sprzedaży składa zamówienie materiału ekspozycyjnego, wskazując w którym punkcie sprzedaży powinien on zostać wstawiony oraz o który z materiałów ekspozycyjnych chodzi.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje do Przełożonego zadanie na akceptację wstawienia wybranego materiału ekspozycyjnego w danym danym punkcie sprzedaży.
 3. Jeśli Przełożony nie zrealizuje przydzielonego mu zadania w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wyśle mu przypomnienie.
 4. Po tym jak Przełożony zaakceptuje wstawienie materiału ekspozycyjnego, aplikacja Sellions zapisuje w bazie danych informację na temat, razem z aktualizacją wysokości budżetu merchandising’owego, przeznaczonego na dany punkt sprzedaży.
 5. Aplikacja Sellions kieruje do Działu Logistycznego zadanie na dostawę materiału ekspozycyjnego do wskazanego punktu sprzedaży.
 6. Po potwierdzeniu dostawy przez Pracownika Działu Logistycznego, aplikacja Sellions wysyła powiadomienie na ten temat do Opiekuna danego punktu sprzedaży oraz zamyka zlecenie.
0
 1. Manager regionu wystawia Audytorowi zadanie na audyt punktu sprzedaży.
 2. Aplikacja Sellions sprawdza parametry punktu sprzedaży, którego dotyczy audyt i na ich podstawie dobiera ankietę, jaką Audytor powinien wypełnić w czasie audytu.
 3. Audytor udaje się do wskazanego punktu sprzedaży i wypełnia ankietę z listą kontrolą.
 4. Po zakończeniu audytu Manager regionu otrzymuje powiadomienie o realizacji zadania.
 5. Jeśli audyt nie zostanie zrealizowany w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła Audytorowi przypomnienie.
 6. Jeśli w czasie audytu zostaną zauważone rzeczy, które wymagają natychmiastowej interwencji, informacja na ten temat jest wysyłana przez aplikację Sellions do Managera regionu.
Sprzedaż
0
 1. Pracownik Działu Wsparcia Sprzedaż wybiera grupę docelową, dla której planowana jest kampania sprzedażowa.
 2. Dla każdego Klienta z grupy docelowej, aplikacja Sellions wyszukuje w bazie danych Przedstawiciela Handlowego, który jest przypisany do danego Klienta.
 3. Aplikacja Sellions wystawia Przedstawicielowi Handlowemu zadanie na przedstawienie oferty promocyjnej Klientowi oraz zapisanie uzyskanego feedbacku.
 4. Jeżeli Przedstawiciel Handlowy nie zrealizuje zadania w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła mu powiadomienie z przypomnieniem na ten temat. Jeżeli opóźnienie nadal występuje, aplikacja Sellions wysyła analogiczne powiadomienie do Kierownika Zespołu Sprzedażowego.
 5. Jeżeli Klient podzieli się pozytywnym feedbackiem na temat oferty, aplikacja Sellions wysyła mu wiadomość mailową z ofertę promocyjną, którą omówił z nim Przedstawiciel Handlowy.
0
 1. Obsługa zapytań ofertowych rozpoczyna się, gdy Pracownik Działu Wsparcia Sprzedaży dodaje w aplikacji Sellions zapytanie ofertowe.
 2. Na podstawie informacji o kliencie, aplikacja Sellions przydziela zapytanie do właściwego Handlowca oraz do Zespołu technicznego, odpowiedzialnego za dany region.
 3. Każda z osób z Zespołu technicznego, odpowiedzialnego za dany region, może podjąć zapytanie.
 4. Po przygotowaniu wyceny przez Zespół Techniczny, aplikacja Sellions wysyła powiadomienie z informacją na ten temat do Handlowca.
 5. Aplika Sellions wysyła do Zespołu technicznego przypomnienie, jeśli któreś zapytanie ofertowe za długo czeka na podjęcie.
 6. Pełna historia zapytania jest zapisywana na karcie klienta.
 7. Dyrektor sprzedaży, Handlowiec i Zespół techniczny mają dostępne w jednym miejscu wszystkie informacje na temat zapytania ofertowego, jak np. jego aktualny status.
 8. Dyrektor sprzedaży może analizować efektywność zespołu w module analitycznym.
0
 1. Proces leadowy rozpoczyna się, gdy Potencjalny Klient (Lead) wypełnia formularz kontaktowy na stronie internetowej, wskazując jakiego rodzaju produkt lub usługa jest dla niego interesująca.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje Lead’a do Zespołu Handlowego wyspecjalizowanego w sprzedawaniu w wskazanych produktów lub usług.
 3. Jeżeli Zespół Handlowy nie podejmie Lead’a w wyznaczonym czasie, aplikacja Sellions wysyła do Kierownika Zespołu Handlowego powiadomienie na ten temat.
 4. Po tym jak Przedstawiciel Handlowy przypisze Lead’a do siebie, aplikacja Sellions wyświetla mu formularz z informacjami do pozyskania w czasie wstępnej rozmowy telefonicznej w celu kwalifikacji szansy sprzedażowej.
 5. Jeśli Przedstawiciel Handlowy nie skontaktuje się z Lead’em w wymaganym czasie, aplikacja Sellions odbiera mu Lead’a i umieszcza go z powrotem w puli szans sprzedażowych do podjęcia przez dowolnego handlowca w zespole.
 6. Jeżeli w wyniku pozyskanych informacji Lead zostanie zakwalifikowany do dalszego procesowania, aplikacja Sellions wystawia Przedstawicielowi Handlowemu zadanie na spotkanie z Potencjalnym Klientem i zarządza dalszą obsługą przedsprzedażową.
0
 1. Przedstawiciel Handlowy tworzy w aplikacji Sellions zlecenie dla Zespołu Technicznego na przygotowanie wyceny, podając w szczegółach zlecenia informacje i dokumenty uzyskane do tej pory od Klienta.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje zlecenie do Zespołu Technicznego.
 3. Jeżeli Zespół Techniczny nie podejmie zlecenia w wyznaczonym czasie, aplikacja Sellions wysyła do Kierownika Zespołu Technicznego powiadomienie na ten temat.
 4. Po tym jak Pracownik Działu Technicznego przypisze zlecenie do siebie, aplikacja Sellions wyświetla mu formularz z informacjami do uzupełnienia w ramach wyceny.
 5. Jeśli Pracownik Działu Technicznego nie przygotuje wyceny w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła mu przypomnienie na ten temat.
 6. Po tym jak Pracownik Działu Technicznego przygotuje wycenę i doda ją do zlecenia, aplikacja Sellions przekazuje dokumenty do Przedstawiciela Handlowego i zamyka zlecenie.
0
 1. Aplikacja Sellions wysyła do Klienta maila z linkiem do pobrania przygotowanej dla niego oferty.
 2. Aplikacja Sellions wysyła przypomnienie klientowi o ofercie, jeżeli Klient nie pobierze oferty w wyznaczonym czasie.
 3. Jeżeli Klient w dalszym ciągu nie pobierze oferty, aplikacja Sellions wysyła mu kolejne przypomnienie, tym razem SMS.
 4. Jeżeli Klient w dalszym ciągu nie pobierze oferty, aplikacja Sellions wywyła powiadomienie do Przedstawiciela Handlowego z zadaniem na kontakt z Klientem.
 5. Po pobraniu oferty przez Klienta, aplikacja Sellions zamyka zlecenie.
0
 1. Przedstawiciel Handlowy rozpoczyna spotkanie z klientem.
 2. Aplikacja Sellions dobiera formularz wizyty handlowej do parametrów Klienta, z jakim widzi się Przedstawiciel Handlowy.
 3. Na podstawie informacji zaraportowanych w czasie spotkania z Klientem aplikacja Sellions zarządza dalszą ścieżką obsługi Klienta.
 4. Aplikacja Sellions zapisu spotkanie w historii działań na Kliencie. Jest ona dostępna dla każdej osoby, zaangażowanej w obsługę Klienta.
0
 1. Wysłanie oferty rozpoczyna się, gdy Przedstawiciel Handlowy wybiera w aplikacji Sellions Klienta, któremu chce wysłać ofertę oraz wgrywa w formularzu plik z ofertą.
 2. Aplikacja Sellions przesyła do Klienta maila z linkiem do pobrania przygotowanej dla niego oferty.
 3. Jeżeli Klient nie pobierze oferty w wyznaczonym czasie, aplikacja Sellions wysyła do Przedstawiciela Handlowego powiadomienie na ten temat.
 4. Przedstawiciel Handlowy otrzymuje również powiadomienie w momencie, w którym Klient zapozna się z przesłaną ofertą.
 5. Po pobraniu oferty przez Klienta, aplikacja Sellions zamyka zlecenie.
0
 1. Przedstawiciel Handlowy w czasie wizyty u Klienta weryfikuje, czy są towary lub usługi, które Klient chciałby zamówić.
 2. Jeżeli tak, Przedstawiciel Handlowy uruchamia w aplikacji Sellions formularz zamówienia, który zawiera listę produktów lub usług, możliwych do zamówienia.
 3. Aplikacja Sellions przekazuje wypełniony przez Przedstawiciela Handlowego formularz zamówienia do Działu Realizacji Zamówień.
 4. Jeżeli zamówienie nie zostanie podjęte do realizacji w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła do Kierownika Działu Realizacji Zamówień powiadomienie z informacją na ten temat.
 5. Po tym jak zamówienie zostanie zrealizowane przez Dział Realizacji Zamówień, aplikacja Sellions wysyła powiadomienie na ten temat do Przedstawiciela Handlowego.
0
 1. Dodanie projektu sprzedażowego rozpoczyna kiedy Przedstawiciel Handlowy wybiera Klienta dla którego utworzyć projekt sprzedażowy i wypełnia formularz z podstawowymi informacjami na temat projektu.
 2. Aplikacja Sellions tworzy nowy projekt i przypisuje go do Klienta.
 3. Od tego momentu wszystkie osoby, zaangażowane w projekt, mają do niego dostęp w aplikacji Sellions.
Techniczne
0
 1. Proces produkcyjny przydziela Kontrolerowi produkty, dla których powinna zostać wykonana kontrola jakości.
 2. Aplikacja Sellions udostępnia Kontrolerowi listy kontrolne do wypełnienia w zależności od kategorii produktu.
 3. Kontroler wypełnia listy kontrolne, opisując poszczególne pozycje i dodając wymagane zdjęcia.
 4. Jeżeli Kontroler zauważy problemy, zlecenie jest kierowane z powrotem na produkcję, z odpowiednimi adnotacjami.
 5. Wyniki kontroli są dostępne w jednym miejscu dla wszystkich osób, zaangażowanych w dany proces produkcyjny.
 6. Jeżeli Kontroler nie przeprowadzi kontroli w wymaganym czasie, Manager produkcji otrzymuje powiadomienie z informacją o opóźnieniu.
0
 1. Obsługa zapytań ofertowych rozpoczyna się, gdy Pracownik Działu Wsparcia Sprzedaży dodaje w aplikacji Sellions zapytanie ofertowe.
 2. Na podstawie informacji o kliencie, aplikacja Sellions przydziela zapytanie do właściwego Handlowca oraz do Zespołu technicznego, odpowiedzialnego za dany region.
 3. Każda z osób z Zespołu technicznego, odpowiedzialnego za dany region, może podjąć zapytanie.
 4. Po przygotowaniu wyceny przez Zespół Techniczny, aplikacja Sellions wysyła powiadomienie z informacją na ten temat do Handlowca.
 5. Aplika Sellions wysyła do Zespołu technicznego przypomnienie, jeśli któreś zapytanie ofertowe za długo czeka na podjęcie.
 6. Pełna historia zapytania jest zapisywana na karcie klienta.
 7. Dyrektor sprzedaży, Handlowiec i Zespół techniczny mają dostępne w jednym miejscu wszystkie informacje na temat zapytania ofertowego, jak np. jego aktualny status.
 8. Dyrektor sprzedaży może analizować efektywność zespołu w module analitycznym.
 1. Pracownik Biura Obsługi Klienta przyjmuje od Klienta zlecenie montażu i ustala termin montażu, na podstawie preferencji Klienta oraz dostępności terminów Ekip Technicznych, zajmujących się określonego rodzaju montażami na danym terenie.
 2. Po ustaleniu terminu Pracownik Biura Obsługi Klienta zapisuje nowe zlecenie naprawy w aplikacji Sellions.
 3. Aplikacja Sellions wystawia zadanie przypisanej Ekipie Technicznej, razem z pozyskanymi od Klienta informacjami na temat tego, co powinno zostać zrobione.
 4. Po montażu Ekipa Techniczna wypełnia w aplikacji mobilnej Sellions szczegóły na temat tego co zostało zrobione, ewentualnie dokumentując wykonaną pracę zdjęciami.
 5. Aplikacja Sellions wysyła powiadomienie do Pracownika Biura Obsługi Klienta z informacją o tym, że zlecenie zostało zrealizowane, a następnie zamyka zlecenie.
0
 1. Pracownik Biura Obsługi Klienta przyjmuje od Klienta zlecenie naprawy i ustala termin naprawy, na podstawie preferencji Klienta oraz dostępności terminów Ekip Technicznych, zajmujących się określonego rodzaju naprawami na danym terenie.
 2. Po ustaleniu terminu Pracownik Biura Obsługi Klienta zapisuje nowe zlecenie naprawy w aplikacji Sellions.
 3. Aplikacja Sellions wystawia zadanie przypisanej Ekipie Technicznej, razem z pozyskanymi od Klienta informacjami na temat tego, co powinno zostać zrobione.
 4. Po naprawie Ekipa Techniczna wypełnia w aplikacji mobilnej Sellions szczegóły na temat tego co zostało zrobione, ewentualnie dokumentując wykonaną pracę zdjęciami.
 5. Aplikacja Sellions wysyła powiadomienie do Pracownika Biura Obsługi Klienta z informacją o tym, że zlecenie zostało zrealizowane, a następnie zamyka zlecenie.
0
 1. Manager produkcji tworzy nowe zlecenie produkcji, określając co ma być zrobione, na jakich maszynach i w jakiej kolejności.
 2. Aplikacja Sellions tworzy zadania produkcyjne, przypisane do poszczególnych maszyn.
 3. Osoba pracująca danego dnia na wybranej maszynie rozpoczyna realizację zadania, przypisując je do siebie.
 4. Po ukończeniu zadania, zlecenie jest przekazywane na kolejną maszynę, zgodnie z kolejnością wskazaną w zleceniu produkcyjnym.
 5. Jeżeli w trakcie produkcji okaże się, że zlecenie powinno zostać przekazane na dodatkowe stanowisko produkcyjne, jest tam automatycznie kierowane.
 6. Jeśli któreś z zadań nie zostało ukończone w wymaganym czasie, Manager produkcji dostaje powiadomienie na ten temat.
 7. Po zakończonej produkcji, zlecenie jest przekazywane na magazyn.
 8. Manager produkcji ma na bieżąco podgląd do statusu każdego ze zleceń.
0
 1. Analiza wykonalności projektu rozpoczyna się, gdy Pracownik Działu Obsługi Klienta tworzy w aplikacji Sellions zlecenie na analizę projektu, opisanego przez Klienta.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje zlecenie do Zespołu Technicznego.
 3. Jeśli Zespół Techniczny nie podejmie zlecenia w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła powiadomienia do Kierownika Zespołu Technicznego.
 4. Pracownik Zespołu Technicznego, który podejmuje zlecenie, weryfikuje wykonalność projektu, zgodnie z listą kontrolną, wyświetloną w aplikacji Sellions.
 5. Po weryfikacji wykonalności przez Pracownika Zespołu Technicznego, aplikacja Sellions przekazuje informacje o ukończeniu weryfikacji do Pracownika Dział Obsługi Klienta.
 6. Pracownik Działu Obsługi pobiera dokumenty przygotowane przez Pracownika Zespołu Technicznego, po czym aplikacja Sellions zamyka zlecenie.
Administracja
Dyrektor generalny wskazuje obszar biznesowy, dla którego ma zostać wykonany audyt, zaznaczając jakie dokumenty i inne informacje powinny zostać dostarczone. Aplikacja Sellions wystawia Manage Więcej…
Pracownik Działu Zakupów rozpoczyna dodawanie kontrahenta do systemu i uzupełnia jego dane. W zależności od kategorii kontrahenta, aplikacja Sellions przypisuje do niego wysokość limitu kre Więcej…
0
Pracownik, który zleca przygotowanie umowy, określa: jakiego rodzaju jest to umowa: Umowa z kontrahentem, Umowa z pracownikiem, Umowa dot. RODO, Inna umowa, czy są wymagane dodatko Więcej…
0
Po zatrudnianiu nowego pracownika, Przełożony Nowego Pracownika wypełnia wniosek o wydanie samochodu służbowego Nowemu Pracownikowi, określając m.in. kategorię samochodu, jaki powinien otrzy Więcej…
0
Przełożony pracownika, który opuszcza firmę, wybiera z listy pracowników w aplikacji Sellions osobę, której dotyczy zdanie sprzętu. Aplikacja Sellions odczytuje z repozytorium sprzętu in Więcej…
0
Kierownik działu administracji zleca inwentaryzację danego typu: sprzęt IT, telefony, meble biurowe, itd.. Rozpoczyna proces inwentaryzacji.  System przesyła link do formularza inwentaryz Więcej…
0
Zakupowiec wprowadza do sytemu kontrahenta, z którym ma zostać podpisana umowa o współpracy (podaje niezbędne do weryfikacji dane jak: nazwa firmy, adres, NIP, REGON, KRD w zależności od Więcej…
0
Pracownik, którego zadaniem jest doprowadzenie do tego, aby analiza umowy została zrealizowana, określa: jakiego rodzaju jest to umowa: Umowa z kontrahentem, Umowa z pracownikiem, Umowa do Więcej…
0
CRM
Przedstawiciel handlowy wypełnia w aplikacji Sellions formularz rozpoczynający dodawanie klienta. Jeżeli nowy klient należy do kategorii specjalnej (np. jest to sklep sieciowy), aplikacja Sell Więcej…
0
Przedstawiciel handlowy wypełnia formularz rozpoczynający dodawanie kontaktu. Wskazuje w nim m.in. klienta, do którego ten kontakt powinien zostać przypisany, Aplikacja Sellions sprawdza, czy Więcej…
0
Pracownik Działu Marketingu wybiera grupę docelową, dla której ma zostać zrealizowana kampania mailowa. Dla każdej osoby ze wskazanej grupy docelowej, aplikacja Sellions wysyła wiadomość Więcej…
0
W czasie rozmowy telefonicznej z klientem, Pracownik rozpoczyna pozyskanie zgody marketingowej, zwracając się do klienta z pytaniem, jakim kanałem przesłać link do formularza zgody marketingowe Więcej…
0
Aplikacja Sellions wysyła do Klienta wiadomość mailową, zwracając się z prośbą o wybór kanału kontaktu. Wiadomość mail zawiera link do formularza, w którym Klient może wybrać prefe Więcej…
0
Aplikacja Sellions rozpoczyna badanie satysfakcji klienta, wysyłając do Klienta wiadomość mailową z linkiem do formularza badania. Jeżeli Klient nie wypełni formularza w wymaganym czasie, a Więcej…
0
Finanse
Pracownik wypełnia wniosek kosztowy, dodając informację o pozycji budżetowej, której dotyczy faktura kosztowa od pracownika oraz wgrywając załącznik ze skanem dokumentu, potwierdzającego ko Więcej…
0
Dostawca wysyła fakturę mailowo na ogólna skrzynkę do faktur. Nowa faktura od dostawcy jest dodawana w aplikacji Sellions. Pobiera ona fakturę z maila i szuka w jej treści nr zamówienia prz Więcej…
0
Pracownik składa wniosek inwestycyjny, wskazując co jest przedmiotem inwestycji, jakie są spodziewane korzyści, koszty oraz której pozycji budżetowej dotyczy inwestycja. Aplikacja Sellions Więcej…
0
Pracownik wysyła wniosek o zwiększenie budżetu, wskazując której pozycji budżetowej dotyczy wniosek i o jaką kwotę powinien on zostać zwiększony. Aplikacja Sellions przekazuje wniosek d Więcej…
0
Pracownik działu biznesowego wnioskuje o wystawienie zamówienia, wskazując której pozycji budżetowej ono dotyczy, którego kontrahenta, co jest przedmiotem zamówienia i na jaką kwotę powinno Więcej…
0
Klient lub Pracownik Obsługi Klienta składa wniosek o zwiększenie limitu kredytowego Klientowi, podając stosowne uzasadnienie. Wniosek jest kierowany do decyzji Działu Finansowego. Jeśli D Więcej…
0
Pracownik rozpoczyna dodawanie wydatku poza budżetem, składając wniosek, razem z uzasadnieniem. Aplikacja Sellions przekazuje wniosek do Działu Finansowego. Jeśli Dział Fina Więcej…
0
HR
Aplikacja Sellions wysyła powiadomienie mailowe do Managera HR z informacją o tym że zbliża się ocena okresowa Pracownika. Manager HR weryfikuje z Przełożonym Pracownika, czy rozmowa okresowa Więcej…
0
Po zatrudnieniu nowego Pracownika, pracownik Działu HR, składa w aplikacji Sellions wniosek o onboarding pracownika. Aplikacja Sellions wysyła Pracownikowi maila witającego go w firmie oraz pr Więcej…
Pracownik tworzy swój plan urlopowy, wskazując planowane terminy nieobecności w ciągu roku. Aplikacja Sellions przekazuje formularz do akceptacji Przełożonemu danego Pracownika. Jeśli Prz Więcej…
0
Rekruter dodaje w aplikacji Sellions podstawowe informacje na temat Kandydata, dla którego powinien rozpocząć się preonboarding, ponieważ zdecydował się przyjąć ofertę pracy: Imię i nazwi Więcej…
0
Pracownik wypełnia formularz "realizacja urlopu", wybierając jeden z zaplanowanych wcześniej urlopów, lub wskazując, że jest to urlop, który nie został wcześniej zaplanowany. Więcej…
0
Rejestracja czasu pracy rozpoczyna się po tym, jak Pracownik wypełni w aplikacji Sellions informację o rozpoczęciu pracy. Jeżeli Pracownik nie odnotuje rozpoczęcia pracy do godziny 10:00, po Więcej…
0
Pracownik wypełnia wniosek szkoleniowy w aplikacji Sellions, wskazując rodzaj interesującego go szkolenia. Aplikacja Sellions przekazuje formularz do akceptacji Przełożonemu danego Pracownik Więcej…
0
Kierownik działu produkcyjnego/projektowego zgłasza przez formularz potrzebę nowego pracownika. Podaje w nim czy jest to potrzeba przyszłoroczna, czy obecnego roku. Podaje czy posiada budżet w Więcej…
0
Otrzymanie wypowiedzenia jednostronnego lub decyzja o rozwiązaniu Umowy. Pracownik otrzymuje zlecenie zakończenia współpracy z danym pracownikiem. Dział HR weryfikuje umowę i okres wypowiedz Więcej…
0
Pracownik wskazuje w aplikacji Sellions osobę, której chciałby udzielić feedback pracowniczy i wypełnia stosowny formularz. Aplikacja Sellions przekazuje feedback do osoby, na temat której f Więcej…
0
Logistyka
Kierowca oznacza w aplikacji Sellions przyjęcie gotówki od Klienta, wskazując ilość gotówki, jaką przyjął przy realizacji dostawy. Aplikacja Sellions wysyła do Klienta wiadomość SMS z Więcej…
0
Po zjechaniu do bazy, Kierowca udaje się do Kierownika na rozliczenie gotówki, otrzymanej przy realizacji dostaw. Kierownik widzi na swoim koncie w aplikacji Sellions ilość gotówki, z jakiej Więcej…
0
Pracownik Działu Logistyki tworzy zlecenie dostawy, wskazując: klienta, do którego ma zostać zrealizowana dostawa, zamówienie, które ma zostać dostarczone, termin dostawy. Aplikacja Więcej…
0
Po rozładowaniu towaru u Klienta, Kierowca wypełnia w aplikacji Sellions potwierdzenie dostawy i oznacza zlecenie jako dostarczone. Kierowca zwraca się do Klienta z pytaniem o to, czy chce potw Więcej…
0
Magazyn
Manager wystawia Pracownikowi zlecenie na inwentaryzację. Określa przy tym, czy jest to inwentaryzacja punktu sprzedaży, czy inwentaryzacja magazynu. Podaje również wymagany termin realizacji. Więcej…
0
Magazynier rozpoczyna przyjęcie towaru i weryfikuje, czy dokumentacja towaru zgadza się z parametrami towaru przyjmowanego na magazyn. Magazynier weryfikuje, czy towar, jaki ma zostać przyjęty Więcej…
0
Magazynier rozpoczyna wydanie towaru. Na początku weryfikuje dostępność towaru w magazynie Jeżeli towar okazuje się niedostępny, aplikacja Sellions wysyła do Kierownika Magazynu powiadomien Więcej…
0
Obsługa klienta
Obsługa reklamacji zaczyna się, kiedy Klient przesyła do firmy towar z żądaniem reklamacji, wypełnionym na standardowym druku reklamacji. Formularz zawiera następujące informacje: imię i n Więcej…
0
Klient kontaktuje się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta, aby złożyć zamówienie. Obsługa zamówień zaczyna się gdy Pracownik Działu Obsługi Klienta rejestruje zamówienie w system Więcej…
0
Obsługa zgłoszeń klientów rozpoczyna się gdy Klient wypełnia na stronie internetowej formularz zgłoszenia. Pracownik Działu Obsługi Klienta weryfikuje zgłoszenie i określa jego kategori Więcej…
0
System raz dziennie pobiera listę oczekujących należności i sprawdza statusy tych należności i daty ostatniej aktualizacji statusu W przypadku, gdy termin płatności minął i status jest i Więcej…
0
Po podpisaniu umowy z nowym Klientem, Opiekun Klienta uruchamia onboarding Klienta w aplikacji Sellions. Aplikacja Sellions wysyła Klientowi wiadomość e-mail z powitaniem danej osoby lub firmy Więcej…
0
Retail
Manager wystawia Pracownikowi zlecenie na inwentaryzację. Określa przy tym, czy jest to inwentaryzacja punktu sprzedaży, czy inwentaryzacja magazynu. Podaje również wymagany termin realizacji. Więcej…
0
Manager sklepu dodaje zadanie ad-hoc dla obsługi sklepu, wskazując: Jaki Pracownik lub Grupa osób powinna zrealizować to zadanie Co powinno zostać zrobione Do kiedy Wskazani w zadaniu Więcej…
0
Opiekun danego punktu sprzedaży składa zamówienie materiału ekspozycyjnego, wskazując w którym punkcie sprzedaży powinien on zostać wstawiony oraz o który z materiałów ekspozycyjnych chod Więcej…
0
Manager regionu wystawia Audytorowi zadanie na audyt punktu sprzedaży. Aplikacja Sellions sprawdza parametry punktu sprzedaży, którego dotyczy audyt i na ich podstawie dobiera ankietę, jaką A Więcej…
0
Sprzedaż
Pracownik Działu Wsparcia Sprzedaż wybiera grupę docelową, dla której planowana jest kampania sprzedażowa. Dla każdego Klienta z grupy docelowej, aplikacja Sellions wyszukuje w bazie d Więcej…
0
Obsługa zapytań ofertowych rozpoczyna się, gdy Pracownik Działu Wsparcia Sprzedaży dodaje w aplikacji Sellions zapytanie ofertowe. Na podstawie informacji o kliencie, aplikacja Sellions przyd Więcej…
0
Proces leadowy rozpoczyna się, gdy Potencjalny Klient (Lead) wypełnia formularz kontaktowy na stronie internetowej, wskazując jakiego rodzaju produkt lub usługa jest dla niego interesująca. A Więcej…
0
Przedstawiciel Handlowy tworzy w aplikacji Sellions zlecenie dla Zespołu Technicznego na przygotowanie wyceny, podając w szczegółach zlecenia informacje i dokumenty uzyskane do tej pory od Klien Więcej…
0
Aplikacja Sellions wysyła do Klienta maila z linkiem do pobrania przygotowanej dla niego oferty. Aplikacja Sellions wysyła przypomnienie klientowi o ofercie, jeżeli Klient nie pobierze oferty w Więcej…
0
Przedstawiciel Handlowy rozpoczyna spotkanie z klientem. Aplikacja Sellions dobiera formularz wizyty handlowej do parametrów Klienta, z jakim widzi się Przedstawiciel Handlowy. Na podstawie in Więcej…
0
Wysłanie oferty rozpoczyna się, gdy Przedstawiciel Handlowy wybiera w aplikacji Sellions Klienta, któremu chce wysłać ofertę oraz wgrywa w formularzu plik z ofertą. Aplikacja Sellions przes Więcej…
0
Przedstawiciel Handlowy w czasie wizyty u Klienta weryfikuje, czy są towary lub usługi, które Klient chciałby zamówić. Jeżeli tak, Przedstawiciel Handlowy uruchamia w aplikacji Sellions for Więcej…
0
Dodanie projektu sprzedażowego rozpoczyna kiedy Przedstawiciel Handlowy wybiera Klienta dla którego utworzyć projekt sprzedażowy i wypełnia formularz z podstawowymi informacjami na temat projek Więcej…
0
Techniczne
Proces produkcyjny przydziela Kontrolerowi produkty, dla których powinna zostać wykonana kontrola jakości. Aplikacja Sellions udostępnia Kontrolerowi listy kontrolne do wypełnienia w zależno Więcej…
0
Obsługa zapytań ofertowych rozpoczyna się, gdy Pracownik Działu Wsparcia Sprzedaży dodaje w aplikacji Sellions zapytanie ofertowe. Na podstawie informacji o kliencie, aplikacja Sellions przyd Więcej…
0
Pracownik Biura Obsługi Klienta przyjmuje od Klienta zlecenie montażu i ustala termin montażu, na podstawie preferencji Klienta oraz dostępności terminów Ekip Technicznych, zajmujących się o Więcej…
Pracownik Biura Obsługi Klienta przyjmuje od Klienta zlecenie naprawy i ustala termin naprawy, na podstawie preferencji Klienta oraz dostępności terminów Ekip Technicznych, zajmujących się okr Więcej…
0
Manager produkcji tworzy nowe zlecenie produkcji, określając co ma być zrobione, na jakich maszynach i w jakiej kolejności. Aplikacja Sellions tworzy zadania produkcyjne, przypisane do poszcze Więcej…
0
Analiza wykonalności projektu rozpoczyna się, gdy Pracownik Działu Obsługi Klienta tworzy w aplikacji Sellions zlecenie na analizę projektu, opisanego przez Klienta. Aplikacja Sellions przeka Więcej…
0