sellionslogo

Polityka Prywatności i Polityka cookies

§1 Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

§2 Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

I – Administrator:

Administratorem Twoich danych jest Sellions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 63b/2 00-687 wspisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000450331, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252547189, REGON: 14652839200000, dalej zwana „Administrator”.

II-Kontakt:

Możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@sellions.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

III – Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych:

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

a. realizacji usług świadczonych przez Administratora – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

b. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

c. wysyłania informacji o ofertach i promocjach – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli zgoda została wyrażona przez Ciebie),

d. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

e. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

f. kontaktu z Tobą oraz udzielania Ci odpowiedzi na pytania – art. 6 ust. lit f)

IV – Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej dla na usługi hostingowe, do biura księgowego, kurierowi, Poczcie Polskiej S.A., a także innym naszym podwykonawcom.

IV – Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czas:

1. zawarcia i wykonania umowy – kiedy rejestrujesz się na nasze wydarzenie lub bierzesz udział w wydarzeniu – do upływu terminów przedawnienia,

2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – do upływu terminów przedawnienia,

3. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,

4. wysyłania Ci newslettera czyli informacji o ofertach i promocjach – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,

5. kontaktu z Tobą oraz udzielania Ci odpowiedzi na pytania – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

V – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:

Możesz od nas uzyskać kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

VI – Twoje prawa:

Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

1. dostępu do swoich danych i kopii danych,

2. prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),

3. prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,

4. prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,

5. prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.

6. prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.

7. prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem będziesz mogła/mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,

8. w przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

 

VII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Twoich danych jest:

1. kiedy wymagają tego przepisy prawa – obowiązkiem prawnym,

2. warunkiem zawarcia umowy – kiedy rejestrujesz się na nasze wydarzenie lub bierzesz udział w wydarzeniu,

3. warunkiem wysyłania Ci informacji o ofertach i promocjach – odnośnie newslettera.

4. warunkiem wykorzystania Twoich zdjęć – odnośnie zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

VIII – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy i informacji o wydarzeniach organizowanych przez nas lub przez partnerów współpracujących będziemy Twoje dane przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Wykonywane przez nas profilowanie pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nas usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowaną reklamę.

§3

1. Polityka obowiązuje od 18 kwietnia 2019 roku.

2. O każdej zmianie polityki zostaniesz poinformowany/poinformowana drogą mailową.

Skontaktuj się z nami!

Oddzwonię szybko i wytłumaczę Ci, jak platforma Sellions pomoże zadbać o Twoich potencjalnych klientów i zwiększy przychody firmy.

Katarzyna Dziurdziak

Sales & Marketing Specialist

Dziękujemy, za kontakt!

Wkrótce oddzwonimy. Do usłyszenia!